Gå till huvudinnehåll

Riktlinjer garanti

Som en följd av HiKOKIs genomgående höga produktkvalité ger vi 36 månaders garanti från inköpsdatum för de flesta av våra varumärken och produkter – utan föregående registrering.

Det som krävs är att du bifogar ditt kvitto vid eventuellt garantiåberopande.

 

HiKOKI ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SERVICE, gällande från 01.10.2020
Fullständiga villkor för återförsäljare återfinns i webbshop.

GARANTI / REKLAMATION
HiKOKI tillämpar 3 års garanti från inköpsdatum för HiKOKI verktyg, batterier och laddare samt HiKOKI, BASSO och MFT spikverktyg, el-, gas-, luft- och batteridrivet. Garantin gäller även HiKOKI park-/trädgårdsverktyg.

För övriga verktyg/produkter i sortimentet tillämpas 1 års garanti.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning. Verktyget måste vara köpt i - och ingå i - HiKOKI Nordens produktsortiment

HiKOKI avgör om verktyget är ett garantiåtagande. Garantin omfattar material och/eller produktionsfel. Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisning.

Avgift tillkommer enligt gällande prislista, om kvitto/faktura inte bifogas verktyg.
Åberopande av garanti bortfaller om giltigt köpbevis inte kan uppvisas och bifogas.

Reklamationsrätten bortfaller om:
• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
• Användning av icke originaldelar
• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av HiKOKI
• Reparation är utförd av icke auktoriserad HiKOKI-serviceverkstad
• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

REPARATION / SERVICE
Service eller reparation ska ske hos auktoriserad HiKOKI verkstad eller HiKOKIs egen Serviceavdelning. Service/reparation av Bendof sker enbart av HiKOKI utsedd serviceverkstad eller HiKOKIs Serviceavdelning. All reparation, service, modifiering eller inspektion får endast utföras av godkänd serviceverkstad, om så ej sker avsäger sig HiKOKI allt ansvar för eventuella garantiåtaganden.

SERVICEREGISTRERING
Samtliga verktyg, oavsett varumärke, ska registreras av Återförsäljare i HiKOKIs serviceprogram.

PRISER
Enligt gällande prislista Service. HiKOKI förbehåller sig rätten att ändra produkter eller priser utan föregående meddelande om inte annat avtalats, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.